کیفیت عطر چگونه ازبین میرود؟

شایدبرای شما پیش آمده باشدکه عطر تند راخریداری کرده اید ولی بعدازچندمدت کیفیت قبلی خودرانداردآیامیدانیدچه عواملی کیفیت عطر را ازبین میبرد؟
بسیاری ازمردم بعد ازچندمدت ازخرید عطرخود براین باورندکه عطر خوشبو کیفیت قبلی واولیه ی زمان خرید راندارد.این به نحوه ی نگهداری شما ازآن بستگی دارد.درواقع عواملی هستندکه برکیفیت عطراثرزیادی میگذارندکه مابه مهمترین آنهااشاره میکنیم.بایدبدانیدکه عطر زنانه بایستی دورازگرماونورخورشیدقراربگیرد.یکی ازعمده ترین عواملی که باعث ازبین رفتن کیفیت عطرشمامیشود، همین موضوع است.دمای نگهداری عطر سیلور معمولا روی بسته ی آنها نوشته شده است وباید طبق آن شماعطرخودرانگهداری کنید.ازعامل مهم دیگر میتوان به فضای نامناسب وناپاک اشاره کرد، اگرعطرشمادرمعرض گردوخاک قراربگیردبایدبدانیدکیفیت خودراازدست می دهد.ازوقتی درب شیشه ی عطرخودرابازمیکنیدمیتوانیدبارعایت همین چندنکته ی ساده طی چند سال باهمان کیفیت اول ازعطرخوداستفاده کنید.