چندراهکارجالب برای انتخاب عطر

در هنگام انتخاب عطر کلاسیک بسیاری از ما به مشکل برمیخوریم و نمیدانیم چه عواملی را رعایت کنیم که عطر تند خوبی بخریم. چند راهکارجالب برای خرید عطر را به شما آموزش میدهیم.
ابتدا باید بدانیدکه هنگام خرید عطر پس از بوی عطر اول چندلحظه باید صبرکنید و عطر خوشبو بعدی را بو کنید، چون استشمام شماکارنمیکند.

هنگام خریدکمی ازآن را روی پوست خودبریزیدتا ببینید آیا پوست شما به آن حساسیت نشان میدهد یا خیر؟ هنگام غروب عطر بخرید، زیراتحقیقاتی که محققان کرده اندنشان میدهد در هنگام غروب استشمام بو توسط افراد به حداکثرزمان خود درطول روزمیرسد. اگردرمکانهای سردسیر زندگی میکنید عطرهای تندوقوی را انتخاب کنید، زیرا سرما قدرت بوی خوش را کم می کند. امیدوارم راهکارهای بالابه شما درخرید عطر زنانه تلخ کمک کند.