منابع مصنوعی استفاده شده درعطر

آیامنابع مصنوعی بهترازمنبع طبیعی هستند؟ اگرمنابع طبیعی داریم لزوم استفاده ازمصنوعی چیست؟ آیارایحه هایی که درعطرباموادخام مصنوعی استفاده شده باطبیعی یکی است؟
همانطورکه میدانیدمنابع مصنوعی نیزدرساخت عطر و جعبه کادو رشت بسیار استفاده میشوند.اینکه درساخت عطرکدام منابع بهترند زیادفرقی نمیکند.درواقع بسیاری ازمنابع طبیعی ما محدود هستندوبسیارسخت قابل دسترسی هستندازاین رو برای ساخت عطربه موادمصنوعی روی آورده شد.رایحه های که ازموادمصنوعی گرفته میشود معمولا با طبیعی زیادفرقی ندارد وچه بسا بلکه بهتربشود ازآن لحاظ که میتوان رایحه هایی که درطبیعی نیست رانیزتولیدنمود.از رایحه های معروف که ازمنابع مصنوعی حاصل میشوند میتوان به رایحه ی ارکیده ورایحه ی مشک سفید اشاره نمود.
منبع: فروشگاه عطر و ادکلن ایران

 قوطی فلزی اسپری به عنوان جدید ترین نوع محصول کاربردی در بازار به شمار می رود و افراد زیادی نسبت به آن علاقه مند نیز می باشند.