منابع طبیعی درساخت عطر

همانطورکه میدانیم عطرها ازیکسری موادخام خوشبو بدست می آیندکه این موادمیتواند مصنوعی یاطبیعی باشد.آیامنابع طبیعی درساخت عطررامیشناسید؟

جعبه کادو رشت، همانطور که از نامش پیداست به عنوان یک جعبه کادو مورد استفاده قرار می گیرد و طرفداران بسیار زیادی هم نیز دارا است.
موادطبیعی که درساخت یک عطر بکارمیرودزیاداست، مادراین بخش مشهورترین آنهارابرای شمابیان میکنیم تاباآنها آشنایی پیداکنید.ازمیان گلها، گلهایی نظیرمریم، گل سرخ، ابریشم رامیتوان نام برد.ازمیان برگها، برگ نعناع، مرکبات، گوجه فرنگی، رزماری، بنفشه رامیتوان نام برد.میوه هایی نظیرتوت فرنگی، تمشک، مرکبات، وانیل وریشه های ساقه های زیرزمینی ودانه های هل، گیشنیز، کاکائورانام برد.همینظورروغن چوب درختان سرو، کاج، صنوبروپوست درختان نعناع رامی توان نام بردومورد استفاده قرارداد.دربعضی اوقات حتی ازجلبک های دریایی برای گرفتن اسانسهای عطراستفاده میشود.

 قوطی فلزی اسپری یک نوع اسپری خاص می باشد و به دلیل کاربرد زیادی که دارد از فروش بالایی نسبت به گذشته برخوردار می باشد.