قیمت موادطبیعی ومصنوعی درعطر

آیامیدانیدکه عطر خوشبو ازموادطبیعی یا موادمصنوعی خام اولیه میتوانند تولیدشوند؟ آیا قیمت موادطبیعی خام درتولید عطر تند نسبت به موادمصنوعی کمتراست؟
برای تولیدعطربایدبدانیدکه هم ازموادطبیعی سودمیبرندوهم ازموادمصنوعی سود میبرند. امامقایسه ی قیمت تمام شده درهریک ازآنها کارراحتی نیست. درواقع به وضوح روشن است که عطری که ترکیبات آن ازمواداصلی یاهمان طبیعی باشدبسیارگران قیمت است. امااین به آن معنی نیست که موادمصنوعی بسیارارزانند.چه بسابرای تولیدیک عطر کلاسیک ازموادمصنوعی، باتوجه به روشهای تولید آن هزینه ی تولیدعطر بسیاربالاشودوگاهی اوقات این هزینه حتی ازهزینه ی تولید باموادطبیعی بالاتر نیزمیرود.