فرق عطرزنانه ومردانه کجاست؟

هنگام خرید یک عطر مسلما اولین سوالی که یک فروشنده ازشما جویا میشود این است که عطر زنانه میخواهی یامردانه؟ براستی فرق اصلی این دوازکجاناشی میشود؟
شاید برای شما هم این سوال پیش آمده باشدکه خب چه اتفاقی رخ میدهد اگر یک مرد از عطرزنانه استفاده کند؟ اصلامگرفرقی هم دارند؟ بایدبگوییم که فرق اصلی درغلظت اسانس استفاده شده در عطر خوشبو میباشدکه برای مردهااین غلظت پایین تر است.

اسانس هایی که درعطرهای زنانه استفاده میشود معمولا از گل ها و گیاهان است اما درمردها معمولا این اسانسها میوه ای است. مردها معمولا بخاطر پوست زبری که دارند، عطر تلخ میزنند. ولی زنان عطر ملایم و شیرین را معمولا استفاده می کنند.

درواقع معمولاچون درصدغلظت اسانس درعطرهای آقایان کمتر است معمولا برای آقایان ازواژه ی ادکلن استفاده میکنند.عطرهای مردانه همچنان بوی کمتری نسبت به عطرهای زنانه دارندکه این هم ناشی ازهمان درصداسانس استفاده شده است.