راه شناخت عطراصلی ازتقلبی

آیا اگربه خریدیک عطر خوشبو بروید و عطری رودرروی شما قراربگیرد، راه شناخت عطر اصلی ازتقلبی رامیدانید؟ آیا نشانه های یک عطر تقلبی را درظاهر میدانید؟
آیا اگربه خرید یک عطر برویدو عطر تند رودرروی شما قراربگیرد، راه شناخت عطراصلی ازتقلبی رامیدانید؟ آیا نشانه های یک عطر تقلبی را درظاهر میدانید؟
برای بسیاری ازما رخ داده شده که وقتی برای خریدعطربه مغازه میرویم خیلی درخرید عطر ملایم وسواس داریم چون نمیدانیم آیا این عطر اصلی است یاخیر؟ به شماچندراه بسیار ساده برای شناخت عطر تقلبی ازاصلی را درظاهر پیشنهادمیدهیم.

ابتدابه شما پیشنهاد می دهیم عطری راکه می خواهید بخرید یکبار در اینترنت جست وجو کنید و بسته بندی آن رابه خاطر بسپارید.هنگامی که عطر رافروشنده روبروی شما قرارمیدهدبه رنگ آن دقت کنیدکه بسیارپررنگ یاکم رنگ نباشد.

شیشه ی یک عطرتقلبی، معمولانامرغوب وکدر است.چاپ روی شیشه های عطرهای تقلبی معمولا کمرنگ میباشد.عطرهای تقلبی معمولا بوی الکل میدهند.