رابطه ی درصداسانس بانوع عطر

آیا عطر تند  باهم فرق دارند؟ براستی فرق اساسی واصلی انواع عطر هاناشی ازچیست؟ آیادرصد اسانس استفاده شده درعطرهابا دسته بندی آنهارابطه دارد؟
شاید سوال اکثرما این باشدکه عطر خوشبو فرق دارند؟ درجواب این سوال بایدبگوییم بله صددرصدباهم فرق دارند.فرق اساسی واصلی این تفاوت ناشی ازدرصداسانس روغنی استفاده شده درعطرها میباشد.درواقع براساس درصداسانس استفاده شده، عطر زنانه به چهاردسته تقسیم میشوندکه آنها رابرای شما شرح میدهیم.عطر سیلور بیست ودودرصد اسانس روغنی بکاربرود آن ازنوع پرفیوم است.اگر پانزده الی بیست ودودرصدبکاربرودازدسته ی ادوپروفیوم است.اگر هشت الی پانزده درصد بکاربرود ازدسته ی ادوتویلت است.اگر تنهاچهاردرصد بکاربرود ادکلن است ودر رقیق ترین حالت سه درصد است که به دسته ی اوفرش ها معروف هستند.