ترفندماندگاری بیشترعطرروی پوست خشک

آیاپوست خشکی دارید؟ آیا اگر کسی پوست خشکی داردبایدازگونه ی عطر خوشبو خاص استفاده کند؟ ترفندی برای ماندگاری بیشتر عطر زنانه درروی پوست خشک وجوددارد؟
اگرشماپوست خشکی داریداین مطلب راحتما بخوانید.مسلما شنیده اید که عطر ملایم روی پوست خشک ماندگاری کمتری دارند.اینکه فکرکنیم برای پوستهای خشک عطرخاصی وجوددارددراشتباه هستیم.ولی اگرجزو این دسته ازافرادهستیدنگران نباشیدماترفندی رابه شماپیشنهادمیدهیم تاعطرروی پوست شمابیشتربماند.برای اینکارروی پوست خود وازلین بزنیدوبعدازعطراستفاده کنیدشایدازخودبپرسیدکه این چه تاثیری دارد؟ مولکولهای وازلین مولکولهای عطر کلاسیک راجذب کرده وبه دام می اندازندوهمین امرباعث میشودکه عطربیشتربرروی پوست شما بماند.
منبع: فروشگاه عطر و ادکلن ایران