بوی عطردرافرادمختلف متفاوت است

اگر به بوی عطرخودحساس هستید باید بدانیدکه عطر متناسب باخودتان راباید انتخاب کنید.مگرعطر درافرادمختلف بوهای متفاوتی ازخود دارد؟ این عمل حاکی ازچیست؟
اگرشماهم برایتان پیش آمده است که یک عطررابطورمثال باپدرتان باهم میخرید ولی درموقع استفاده متوجه میشویدکه این عطربوی بسیارخوب وماندگاری بالاتری برای پدرتان دارد، ولی برای شمانداردیابالعکس بایدبگوییم نسبت به این قضیه تعجب نکنید.این امراگرچه عجیب است اما حقیقت دارد زیرا عطرها بر روی پوست ها اثرهای متفاوتی دارند.باتوجه به اینکه روغنهایی دراین عطرهااست که ممکن است برپوست کسی کامل جذب شودوممکن است برای کسی کامل جذب نشود.عطرهابرروی پوست هرکسی اثری متفاوت دارندواین همان نکته ی کلیدی است.
منبع: فروشگاه عطر و ادکلن ایران